Informácie o spracovaní osobných údajov

Vážení zákazníci, dodávatelia a obchodní partneri, dovoľte nám Vás informovať o tom, ako v spoločnosti BeF Home s.r.o. spracovávame Vaše osobné údaje najmä v súvislosti s odberom či poskytnutím tovaru, prípadne v súvislosti s vybavovaním reklamácií, sťažností a pod. alebo pri Vašej návšteve v areáli našej spoločnosti. Zmyslom informačného materiálu je poskytnúť Vám informácie najmä o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, ako s nimi nakladáme, na aké účely ich využívame, komu ich môžeme poskytnúť a aké sú Vaše individuálne práva v oblasti ochrany osobných údajov.

1. Kto osobné údaje spravuje?

Údaje, ktoré budeme najmä v súvislosti s odberom a poskytnutím tovaru získavať, zahŕňajú: meno a priezvisko (u fyzickej osoby podnikateľa aj obchodnú firmu, IČO a sídlo), dátum narodenia, kontaktné údaje (najmä poštová adresa, telefón alebo e-mail) a údaje, ktoré spracovávame z dôvodu plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti a za účelom oprávnených záujmov našej spoločnosti (jedná sa napr. o obrazový záznam z kamerového systému o pohybe osôb vo vonkajších priestoroch areálu našej spoločnosti).

2. Aké osobné údaje spracovávame?

Údaje, ktoré budeme najmä v súvislosti s odberom a poskytnutím tovaru získavať, zahŕňajú: meno a priezvisko (u fyzickej osoby podnikateľa aj obchodnú firmu, IČO a sídlo), dátum narodenia, kontaktné údaje (najmä poštová adresa, telefón alebo e-mail) a údaje, ktoré spracovávame z dôvodu plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti a za účelom oprávnených záujmov našej spoločnosti (jedná sa napr. o obrazový záznam z kamerového systému o pohybe osôb vo vonkajších priestoroch areálu našej spoločnosti).

3. Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame priamo od Vás pri jednaní o uzavretí zmluvy alebo poskytnutí služby a pri ich následnej realizácii; výnimočne z verejne dostupných registrov, zoznamov a evidencií (napr. obchodný register, živnostenský register, verejný telefónny zoznam); z kamerového systému a od ďalších subjektov, pokiaľ tak stanovuje osobitný všeobecne záväzný právny predpis alebo ak na to dal subjekt údajov svoj súhlas.

4. Na aké účely osobné údaje spracovávame?

Ide spravidla o situácie, kedy ste nám povinní predať určité osobné údaje, bez ktorých znalosti nie je možné realizovať odber alebo dodávku tovaru, vybaviť reklamáciu, sťažnosť a pod. Vaše osobné údaje spracovávame teda najmä v súvislosti s uzavretím alebo plnením zmluvy o dodaní tovaru alebo prípadne inej zmluvy . Ďalej Vaše osobné údaje spracovávame z dôvodov ochrany práv a právom chránených záujmov našej spoločnosti, najmä na ochranu majetku pred krádežami a bezpečnosť osôb alebo na účely riešenia spornej agendy a vedenia súdnych či iných sporov.

5. Akými spôsobmi osobné údaje spracovávame?

Naša spoločnosť spracováva Vaše osobné údaje najmä manuálnym spôsobom v informačných systémoch a to prostredníctvom poverených zamestnancov. Tieto osobné údaje sú sprístupnené najmä zamestnancom našej spoločnosti v súvislosti s plnením ich pracovných povinností, pri ktorých je nutné nakladať s osobnými údajmi, avšak iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný a pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení.

6. Ako dlho osobné údaje uchovávame?

Osobné údaje spracováva a uchováva naša spoločnosť po dobu nie dlhšiu, než je nevyhnutné na účely, na ktoré sú spracovávané. Údaje sú uchovávané spravidla po dobu trvania zmluvného vzťahu a po jeho ukončení, popr. po vybavení reklamácie, sťažnosti a pod. sú osobné údaje uchovávané spravidla po dobu ďalších 4 rokov z dôvodu ochrany práv a oprávnených záujmov našej spoločnosti (pre účely riešenia spornej agendy a vedenia súdnych či iných sporov) a potom sú zlikvidované, s výnimkou tých údajov obsiahnutých v jednotlivých dokumentoch, na ktoré sa vzťahujú archivačné lehoty podľa osobitných zákonov. Tieto dokumenty je naša spoločnosť povinná uchovávať po dobu stanovenú osobitnými zákonmi a po uplynutí týchto lehôt ich zlikviduje. Obrazový záznam z kamerového systému je uchovávaný po dobu nie dlhšiu ako 1 mesiac od jeho vzniku a potom (pokiaľ nedošlo k žiadnemu bezpečnostnému incidentu a nie je využitý na účely správneho či trestného konania) je zmazaný.

7. Aké máte práva pri spracovaní osobných údajov?

Máte právo požiadať našu spoločnosť, aby Vám poskytla informácie osobných údajoch, ktoré o Vás spracovávame, a to najmä o účele a právnom základe spracovania, kategórii spracovávaných osobných údajov, príjemcovi osobných údajov, dostupných informácií o zdroji osobných údajov, ak nie sú získavané priamo od Vás a o dobe uloženia osobných údajov. Pokiaľ sa domnievate, že spracovávame Vaše osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho súkromného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné, môžete od našej spoločnosti požiadať:

1. vysvetlenie;

2. aby bol odstránený chybný stav, najmä vykonanie opravy nepresných alebo doplnení neúplných údajov;

3. dočasné obmedzenie (blokáciu) spracovania. Od 25.05.2018 máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov (ak je spracovanie založené na oprávnenom záujme), právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov (pri automatizovanom spracovaní), alebo právo podať sťažnosť dozornému úradu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

8. Ako nás môžete kontaktovať?

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania osobných údajov v rámci našej spoločnosti sa na nás môžete obracať písomne, elektronicky alebo telefonicky prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

Kotvrdovice 277, Kotvrdovice, PSČ 679 07
e-mail: info@bef.cz
tel: +420 516 428 240
BeF Home, s.r.o.

Tieto stránky používajú cookies

Cookies používame, aby sme zaistili správne fungovanie a bezpečnosť našich stránok, tým pádom čo najlepšiu skúsenosť pri návšteve. Kliknutím na „Prijať všetky“ dávate svoj súhlas s použitím cookies na účely reklamy a analytik. Svoje nastavenia cookies môžete neskôr kedykoľvek zmeniť. Viac informácií nájdete v Vyhlásení o cookies.